Veiklos kryptys PDF Spausdinti El. paštas

Leidinys1

MISIJA

Lopšelis-darželis institucija, kuri:

 • teikia kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

 • padeda šeimai rūpintis vaiku, puoselėja prigimtines galias, sudaro sąlygas individualių gebėjimų plėtojimui, tenkina kultūrinius poreikius;

 • ugdo sveiką, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę;

 • sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.

VIZIJA

Vizija prasminga tada, kai jos formulavime dalyvauja visi bendruomenės nariai ir kai įsiklausoma į visų pasiūlymus.

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – institucija, turinti galimybę ir kompetenciją teikti tėvams švietėjiškas paslaugas vaikų pedagoginiais-psichologiniais klausimais.

Įstaiga, kuri teikia kokybiškas ir įvairiapuses ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi paslaugas.

Institucija, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai ir darbuotojai.

PRIORITETAI

 • Savarankiška ir atsakinga įstaiga.

 • Laisvas kūrybiškumas.

 • Sveikas ir saugus vaikas.

 • Šeimos ir įstaigos partnerystė.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Gerinti ugdymo(si) paslaugų kokybę.

 • Tobulinti įstaigos veiklą, kurti saugią, darnią, ugdytinių pažangą skatinančią ugdymo(si) erdvę.

 • Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, nuo mažens padėti jiems atrasti ir perimti svarbiausias vertybes, pratinti sveikai gyventi, stiprinti ir grūdinti savo kūną.

 • Per aplinkos pažinimą ir meninę veiklą plėsti ir turtinti žodyną, ugdyti vaikų kalbą.

 • Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas.

 • Plėtoti šeimos ir įstaigos bendradarbiavimo galimybes.

 • Šeimos ir įstaigos ryšių kultūrinėje plotmėje ir vertinant ugdytinių pažangą organizavimas.

Atnaujinta Trečiadienis, 14 Birželis 2017 11:52